Logowanie do
Panelu Administracyjno-Księgowego - E-kartoteki
ADMINISTROWANIE (zarząd wyłoniony wśród właścicieli lokali)

Czynności związane z prawidłowym, technicznym utrzymaniem budynków.
 1. prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganych przez przepisy prawa budowlanego;
 2. zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 3. kontrola nad zapewnieniem dostaw do nieruchomości energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzenia ścieków i wywozy śmieci;
 4. kontrola nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynków służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów wspólnych;
 5. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za utrzymanie porządku konserwację instalacji technicznych w budynku;
 6. kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości (np. ochrona obiektu lub inne zewnętrzne usługi);
 7. kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.
 8. Organizowanie usług remontowych, przeprowadzanie konkursów ofert wykonawców, opracowywanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
 9. Zawieranie w imieniu wspólnoty umów dla nieruchomości wspólnej na wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków i urządzeń oraz wymaganych przepisami prawa;
 10. pomoc w wyborze ubezpieczania nieruchomości
 11. analiza ofert dotyczących wszelkich robót, dostaw i usług związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości;
 12. zawieranie umów na roboty, dostawy lub usługi związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych;

Czynności związane z właściwą obsługą wspólnoty i jej członków:
 1. weryfikowanie prawnego i faktycznego stanu  nieruchomości;
 2. prowadzenie wykazów lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach;
 3. zwoływanie, przygotowywanie i obsługa obowiązkowych zebrań właścicieli nieruchomości;
 4. przygotowywanie projektów uchwał i treści umów zawieranych z kontrahentami.
 5. Pełna obsługa mieszkańców odbywa się na terenie nieruchomości.

Czynności związane z obsługą rachunkowo – księgową wspólnoty:
 1. przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty;
 2. przygotowywanie projektów planów gospodarczych i ich korekt (plany rzeczowo – finansowe);
 3. przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 5. przygotowywanie informacji o przychodach i kosztach utrzymania nieruchomości;
 6. analizowanie przychodów z nieruchomości oraz windykacja należności z tytułu pożytków;
 7. rozliczanie funduszu remontowego oraz zużytych mediów” (odczyty liczników i kwartalne rozliczanie kosztów z nimi związanych);
 8. wydawanie niezbędnych dokumentów właścicielom lokali.

Organizacja wspólnoty mieszkaniowej.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa. Dla jej prawidłowego funkcjonowania niezbędnym jest:
 1. wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji REGON;
 2. wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP;
 3. utworzenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej;
 4. stworzenie pierwszego budżetu i podjęcie podstawowych uchwał

Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na budynek.

Dotyczy budynków maksymalnie 3-letnich i obejmuje:
 1. zlecanie wykonania przeglądów i ekspertyz dotyczących stanu nieruchomości
 2. analizę i wybór sposobu egzekwowania uprawnień (negocjacje, droga sądowa)
 3. realizację lub nadzór nad realizacją wybranego sposobu egzekwowania uprawnień

ZARZĄDZANIE


Obejmuje wszystkie czynności wymienione w usłudze administrowania powiększone o czynności związane z pełnieniem obowiązków zarządcy nieruchomości, wypunktowane poniżej:

 1. Zarząd nieruchomością powierzony osobie prawnej zgodnie za zapisami ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.
 2. ustalanie oraz wdrażanie zasad, reguł i procedur operacyjno – kontrolnych;
 3. opracowywanie i wdrażanie programów konserwacji zapobiegawczych dla nieruchomości;
 4. opracowywanie i wdrażanie programów zabezpieczeń i ochrony dla nieruchomości;
 5. określanie i optymalizowanie stawek ubezpieczeń od ryzyka związanego z nieruchomością,
 6. kontrola nad terminowością wpłat;
 7. regulowanie ewentualnych należności podatkowych i innych opłat publiczno – prawnych związanych z nieruchomością;
 8. w pełni kontrolowane dokonywanie rozliczeń właścicieli nieruchomości poprzez rachunek bankowy (realizacja zobowiązań finansowych z rachunku Wspólnoty).
 9. reprezentowanie właścicieli nieruchomości przed sądami i poza nimi;
 10. windykacja opłat należnych od właścicieli lokali;
 11. przygotowywanie i realizowanie planów zarządzanie nieruchomością;
 12. analiza i minimalizacja kosztów dotyczących nieruchomości